Valmanifest: Avgörande för Ale 2018-2022

Sebastian Hansson – Skolan är framtiden

Skolan

Barn ska ges möjlighet till kunskap. Med kunskap kommer delaktighet, självkänsla och mod. Detta är kärnan och vi måste tillbaka till det. Det är alltför många projekt och sidospår som tar fokus från skola och omsorg i vår kommun. Vi måste tillbaka till ursprungstanken med kommuner. Det krävs självrannsakan hos alla. Elever har inte fått det stöd de har rätt till.

Det har sagts förr: Barnen är vår framtid. Trots detta hävdas envist en skolöverenskommelse som skulle backa upp elever och lärare. Den höll inte måttet när den som bäst behövdes. Året 2017 inom skola och förskola får inte hända igen. Det måste bli på riktigt detta med barn och unga. Inte något som lite då och då är viktigt. Budgetsituationer kan ställa till det år till år men då måste behovet till skola/förskola och omsorg först säkerställas. Menar alla allvar med de återkommande vallöftena om skola, vård och omsorg då ska det inte vara något bekymmer att omprioritera under tuffa ekonomiska år. Varje barn måste mötas utifrån sina förutsättningar och behov!

Det är vår övertygelse att skolledning och pedagoger har vetskap om hur vi ständigt kan förbättra skolan i syfte att ge barnen bästa möjliga start. Vi i Framtid i Ale ska vara en medspelare. Vi ska samarbeta och vara en garanti för att skolan prioriteras genom ekonomiska resurser, arbetssätt och ledarskap.

Eleven och skolans personal ska vara i fokus och vi vill alltid sträva efter att en större andel av utbildningsnämndens budget hamnar i klassrummet.

Ett stopp ska införas. Så fort en elev inte får det stöd som ska vara självklart ska ett omedelbart stopp införas. Veckor får inte passera, det är barn det handlar om som är beroende av att vuxenvärlden reagerar. Ett stopp innebär att det omgående ska sättas in åtgärder. Politiken ska ta större ansvar i detta. Det ska inte vara ok att säga ”rektorn har en budget” eller ”vi får mer pengar nästa år”. Det sker nu och det ska vara på riktigt.

Vi vill arbeta för att minska stress bland personal och elever. Skolan ska vara en arbetsplats där personal och elever trivs, känner trygghet och presterar ihop. Signaler om att stressen ökar i skolarbetet ska tidigt tas på allvar.

Skolan ska ha en särställning som innebär att dess verksamhet ska prioriteras oavsett ekonomiska tider. Det kan i praktiken innebära att annan kommunal verksamhet kan nedprioriteras under parollen: först ska vi kunna se elever och personal i ögonen.

Framtid i Ale vill säkerställa kvalitet, delaktighet och tidiga signaler genom ett tätare samarbete med föräldrar. Ett föräldraråd ska inrättas som kopplas till utbildningsnämnden. Politiker och föräldrar ska mötas på samma arena för att prata skola och förskola utifrån dagsaktuell situation. I fokus ska vara att kommunen är en serviceinrättning som ska leverera bästa tänkbara verksamhet. Föräldrarna sitter inne med kunskap om hur det dagliga skolarbetet fungerar, vi måste ta tillvara på föräldrarnas kunskap.

Hälsoperspektivet måste lyftas. Vi vill se mer av fysisk aktivitet. Inlärning främjas av kroppslig aktivitet. Framtid i Ale vill se fler idrottspass, ordnade promenader och helt enkelt frisk luft. Till detta vill vi koppla äldre människor som kan tänka sig att efter pensionen fortsätta att hjälpa till i skolans värld. Många föreningsmänniskor finns som har varit vana vid aktiviteter med ungdomar. Vi vill öppna upp för att skolan använder dessa krafter. Äldre är en viktig resurs som faller för en ålderssiffra. Det känns fel och många yngre ser upp till våra äldre förebilder. Det ska vi ta tillvara på inom skolan.

När orken tryter efter en lång skoldag behövs energi. Framtid i Ale vill se ett samarbete mellan skolan och de med gröna fingrar. Väldigt mycket frukt slängs från människors trädgårdar. Vi vill se en samverkan där frukten istället hamnar i förskolor och skolor.

Framtid i ale vill ha ett ständigt fokus på barngrupper inom förskolan. Det får inte bli en känsla av förvaring. Det måste alltid handla om barnens trygghet, personalens möjlighet att känna att varje barn blir bekräftat och ett pedagogiskt innehåll. Signalerna från personal inom förskolan om att barnens säkerhet inte har kunnat säkerställas måste vara en aldrig tystnade väckarklocka åt politiken i Ale.
Framtid i Ale vill renodla läraryrket. För mycket tid läggs på kringadministration som tar värdefull tid från samspelet mellan elev och lärare. Vår vilja är att personal anställs för att avlasta lärarna. Exempel på avlastning kan vara rastvakt, hitta vikarier, sköta uppföljning som frånvarorapporter och andra sysslor som stjäl tid.

Tvålärarsystem

Det är prioriterat att rektorerna ska ha det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet och för att den enskilda eleven uppnår kunskapsmålen. För att möjliggöra detta måste en rimlig budget säkerställas för att fördelas inom skolan utifrån de faktiska behoven. Återigen, utbildningsnämnden ska vara beredd att med kort varsel reagera på brister och hitta hållbarhet i samverkan med skolledning. Det ska inte vara acceptabelt att barns framtid sätts i andra rummet på grund av andra kommunala prioriteringar. Barnen i Ale är den prioritering som ska gälla.

Trygghet

Sedan vi bildades som parti har trygghet spelat en viktig roll i vårt partiarbete. Ökad närvaro av polis och polishus i Ale har funnits med hela tiden. Vi är övertygade om att trygghetskänslan inte garanteras av en part utan det ska vara ett gemensamt ansvar i hela samhället. Polisnärvaro är en del. Framtid i Ale tycker att en polisetablering i Ale är jätteviktig. Ale växer och med det också intresset från brottsliga krafter. Kommunen måste i större utsträckning vara medvetna om vad som sker i en tillväxt. Förutom trycket på skola och vård så ökar risken att utsättas för brott. Precis som näringslivet ser en ökad marknad för sina produkter ser också mörka krafter en ökad marknad för helt andra produkter.

Narkotikan finns överallt och skördar offer. I bakgrunden står sönderslitna familjer och brottsoffer. Att bekämpa narkotikan är hela Ales ansvar. Företag och föreningar ihop med kommunen har en viktig roll i detta. Det handlar inte om att ta del av statistik och förhålla sig till den. Det handlar om att vara närvarande i vår kommun, att vara intresserad av hur människor upplever sin vardag i Ale. Framtid i Ale har beskrivit en otrygghet i Ale och ledande kommunalråd har tyckt att vi överdrivit problemet. I nästa andetag genomförde polisen ett omfattande arbete för att komma tillrätta med brott och otrygghet i ett av våra samhällen med orden ”det är inte acceptabelt att folk ska vara oroliga för att gå ut”. Vi hämtar vår syn på Ale från de som lever i den och det måste vara avgörande.

Framtid i Ales trygghetsarbete har två delar under mandatperioden

Dels ovanstående som handlar om trygghet i våra samhällen och faktumet att personliga egendomar ska fortsätta vara just det.
Dels sätter vi in ordet trygghet i det kommunala arbetet. Trygghet ska prägla ditt sökta bygglov eller din vårdplanering. Företagare ska känna trygghet i att deras ärenden hanteras likvärdigt och effektivt. Elever ska känna trygghet i att vuxenlivet med resurser alltid ska stå beredda.

Framtid i Ale kommer alltid att hävda din rätt att som anställd få beskriva din vardag. Det är demokrati, det är jätteviktigt i förhållande till de vi vårdar eller utbildar och det är kommunens skyldighet att lyssna! Detta släpper vi aldrig på!

  • Vi vill införa Nattkoll i kommunen i samarbete med föreningslivet.
  • Vi vill ha stationerad Polis i Ale. Kommunen måste vara en röst i alla sammanhang för att få till stånd detta.
  • Vi vill se fotpatrullerande polis i våra samhällen under helger och nätter.
  • Vi vill utöka samarbete med väktare och få till en anropsstyrd verksamhet. Är det oroligheter i någon kommundel ska väktare tidigt styras dit.

Trygghetsronderingar i våra samhällen är viktiga

Otryggheten österut i vår kommun ska kartläggas och handlingsplan ihop med Polis ska tas fram. Väldigt många boende upplever laglöshet på landsbygden. Det är inte acceptabelt. En mer generös syn på bybildningar när det gäller byggnation på landsbygd främjar tryggheten genom exempelvis grannsamverkan. Se vårt avsnitt om byggnation.

Byggnation

Kommunens ÖP är över tio år gammal. Framtagande av ny översiktsplan ska vara prioriterad. Från dag 1 under den nya mandatperioden ska resurser inom plan och bygg avsättas/styras om till ny ÖP. Utvecklingen av kommunen tappar fart med enskilda detaljplaner som sätts utanför ett större sammanhang. Fokus på Nödinge/Älvängen ska bibehållas för att både behålla och utveckla en hög service vad gäller dagligvaruhandel och möjligheten att få till nya handelsetableringar. En viktig och prioriterad del är ändå att lägga avsevärt större kommunal fokus på våra andra samhällen. Orterna i kommunens utkanter ska högre upp på dagordningen. Det är inte ok att skattebetalande invånare i kommunens utkanter känner sig övergivna med en känsla av tillbakagång.

Framtid i Ale konstaterar bekymmersamt att endast en av fem pendelstationer utnyttjas som draghjälp när det gäller nyetableringar av handel och byggnation. Det kan omöjligen vara syftet med pendelstationer att dess omgivning ska stagnera. Vi tänker fortsätta hävda andra utvecklingsorter.

Vi vill väsentligt öka möjligheterna för byggnation österut! Faktum är att väldigt få procent av Ales yta är bebyggd. Den historiska beskrivningen av Ale kan sammanfattas av älven, järnväg/Europavägen, våra samhällen och bergen österut. Här vill vi i framtid i Ale vara tydliga. Vi måste blicka österut och skapa förutsättningar för byggnation med nya bybildningar. Riktlinjer för byggnation på landsbygd finns och det är en politisk riktlinje. Vi vill revidera den och få till en bred överenskommelse för att på ett hållbart sätt bygga och bo österut i vår kommun. Att avslå bygglovsförfrågningar på löpande band på grund av att man hamnar några meter fel i förhållande till tätorten är inte ok. Nya områden ska pekas ut i bred politisk viljeriktning. Ale kommun ska stå upp för våra medborgare och då kommer det att krävas att vi i större utsträckning tuffar till oss mot berörda myndigheter. Vi ska vara en servicepartner och möjliggörare gentemot våra invånare och kommande invånare. Även i trygghetsavseende så behövs kompletteringar av byggnation på landsbygden. Bybildningar och fler boende utmed öppna landskap bidrar till ökad trygghet och grannsamverkan.

Att knyta ihop våra samhällen med cykelvägar är viktigt. Det är inte acceptabelt att olika prislappar sätts på våra barn. Det är inget annat än ett nederlag att barnens väg till skolorna är otryggare i kommunens ytterkanter än i våra tätorter. Trafikverket tar större hänsyn till tung trafik än våra barn utefter trafikverkets egna vägar. Det kan boende utmed bland annat Hålandavägen intyga. Vi vill också att gång och cykelvägar synkroniseras i större utsträckning när olika byggherrar bygger inom samma ort.

Tiden från byggidé till första spadtag måste kortas ner. Vi måste prestera en skyndsam planprocess. Ale kommun ska vara en servicepartner gentemot lokala byggherrar. Detta betyder att vara behjälplig under hela processen. Att vara införstådd med att det lokala byggandet som sker av lokala byggare också för med sig lokala underentreprenörer.

Hyresrätten ska prioriteras när det handlar om olika boendeformer. Nya idéer för att bidra till billigare produktion måste till. Fler hyresrätter gör att våra yngre invånare i större utsträckning får tillgång till eget boende och våra äldre som kanske bor i för stort hus med tomt kan få tillgång till lägenheter. Flyttkedjan i våra samhällen är en viktig motor. Framtid i Ale anser att en årlig inflyttningstakt på 2 % är en realistisk nivå. Vi får inte riskera att viktiga funktioner såsom förskola och vårdplatser tar stryk. Det får aldrig bli viktigare att glänsa runt i Göteborgsregionen eller på Almedalen än att kunna se unga och äldre i ögonen.


Bli medlem i Framtid i Ale

För att bli medlem i Framtid i Ale sätter du in 100 kr på bankgiro 458-2714. Sedan mejlar du dina kontaktuppgifter till tyrone.hansson@ale.se

Svårare än så är det inte. Vi hälsar dig varmt välkommen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.